Carolin Fischer

Institution
Universität zu Köln
Locality
Köln

Recent articles

27.04.2010
Tagber: Culture and International History IV
Jessica Gienow-Hecht, Lehrstuhl für Internationale Geschichte, Universität zu Köln; Institute for Cultural Diplomacy Berlin
Köln 20.12.2009 - 22.12.2009